Home          Puur ondernemen           Diensten           FCA Huiskamer           Contact           Partners           Garantie

Klachtenregeling

Inleiding
FCA hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten.

Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken wij met u naar een passende oplossing.

Mondeling oplossen klacht
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoek u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met de directie van FCA, de heer G.J.P. (Paul) Hansma AA.

U kunt er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van onze medewerkers. Vermeld daarbij dat u de klacht wilt laten behandelen via de officiŽle klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen. U ontvangt hiervan twee kopieŽn: we verzoeken u ťťn exemplaar ondertekend te retourneren.

Verloop procedure
De gang van zaken daarna als volgt. Uw klacht zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Met u en de andere betrokkenen zal overleg plaatsvinden om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zullen wij u in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal ook contact met u worden opgenomen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan het dat we u om een nadere toelichting of verdere informatie vragen.

Doelstelling is in ieder geval om uw klacht binnen vier weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geÔnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten
Mede in verband met de beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieŽn van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot
Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

Wij hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van FCA.

Copyright     Disclaimer     Klachten     Kamer van Koophandel     Voorwaarden     Privacy statement